SZERVEZZ GYŰJTÉST
ADOMÁNYOZZ TE IS
Főoldal / Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

 

Jóügyekért.hu Általános Felhasználási Feltételek

(melléklet: Adatkezelési Szabályzat)

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁFF) a Jóügyekért.hu használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció során tett nyilatkozattal, továbbá a Jóügyekért.hu szolgáltatásainak használatával a Felhasználó és a Jóügyekért.hu fenntartója, a Civil Iránytű Alapítvány (2100 Gödöllő, Alma u 57, Bírósági nyilvántartási szám: 13-01-0003217, adószám: 18726761-1-13, a továbbiakban: Szolgáltató) között online szerződés jön létre.

A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁFF egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást valamennyi felhasználónak, a felhasználó által megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Jóügyekért.hu használata az ÁFF módosításának elfogadását jelenti.

Fogalom meghatározások:

Jóügyekért.hu: Internetes portál, amely a jougyekert.hu és jóügyekért.hu címeken elérhető. A portál tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató;

Jó Ügy: nevesített cél, melynek megvalósítása érdekében adományokat gyűjt a Jóügyekért.hu felhasználásával;

Jó Ügy gazdája: azon szervezet, amely az adott Jó Ügy megvalósítását célul tűzte ki, a Jó Ügy gazdája és a Szolgáltató között fennálló írásos megállapodás alapján;

Felajánlás: a Jóügyekért.hu oldalon a Jó Ügy gazdája által közzétett Jó Ügy (vagy Jó Ügyek) vonatkozásában tett azon adomány felajánlások;

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a Jóügyekért.hu oldalon regisztrál vagy regisztráció nélkül, de adatokat ad meg;

Készpénz felajánlás: azon Felajánlások, melyeken a fizetés módjának a Követ felé készpénzben történő befizetés lett megjelölve;

Közvetített adományok: azon Felajánlások értéke, melyek a Jó Ügy gazdája részére ténylegesen befizetésre is kerültek;

Követ: a Jóügyekért.hu adományszervező felhasználói, akik a Jó Ügy gazdája által meghatározott Jó Ügy érdekében adománygyűjtő tevékenységet folytatnak.

 

1. Regisztrálás

A Jóügyekért.hu szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, természetes magán személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. 14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy minden esetben magánszemély regisztrációja esetén a saját, gazdálkodó szervezet regisztrációja esetén az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Felhasználót a Jóügyekért.hu használatából kizárni.

A Szolgáltató fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókhoz való hozzáférést határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

2. Tartalom

Az Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által esetlegesen okozott mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Jóügyekért.hu oldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben a Jóügyekért.hu oldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az adott tartalmat vagy az egész oldalt eltávolíthatja. A Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltató fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy tartalom, információ törlésére, amely a Szolgáltató saját értelmezése szerint kifogásolhatónak talál és/vagy ha másokat sértő, tisztességtelen, erőszakos, erkölcstelen, trágár, rasszista, rágalmazó, félrevezető, megtévesztő vagy bármilyen jogszabályba ütköző tartalmat hordoz. A kizárással vagy törléssel kapcsolatban a Felhasználó semmiféle kártérítési igénnyel vagy jogorvoslati kérelemmel nem élhet.

3. Adományok befizetése és felhasználása

A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy az oldalon szereplő Jó Ügyek gazdái (szervezetek), Követek segítségével adományokat gyűjtsenek az általuk közzétett Jó Ügy megvalósításának érdekében. A Szolgáltató minden, az oldalon szereplő Jó Ügy gazdájával szerződést köt, melyben a Jó Ügy gazdája megbízza a Szolgáltató-t az adott szervezet Jó Ügyeinek népszerűsítésével.

Szolgáltató törekszik arra, hogy az oldalon szereplő Jó Ügyek gazdái megbízható, transzparens szervezetek legyenek, és jogában áll saját hatáskörben eldönteni, hogy mely szervezetektől fogad el erre vonatkozó megbízást, de mivel az adományok felhasználásra közvetlen ráhatása nincs, az adományok megfelelő és jogszerű felhasználásáért a Jó Ügyek gazdái (szervezetek) vállalják a felelősséget. A tényleges adományozás az adományozó és a Jó Ügy gazdája (szervezet) közötti jogviszonyt hoz létre, minden ehhez kapcsolódó tranzakció és felelősség az adományozó és a Jó Ügy gazdája (szervezet) között valósul meg (ide értve többek között az adományokhoz kapcsolódó adóigazolás kiállítását is). Az adományokkal kapcsolatosan a Szolgáltató nem vállal garanciát vagy felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Jó Ügyek gazdái (szervezetek) felé az oldalon tett felajánlások befizetésének elmaradásával, továbbá az oldalon elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban, illetve a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Követek által tett vállalások teljesüléséért sem.

 

4. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Szabályzatban foglalt módon kezelheti, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Szolgáltató egyes funkciók működtetése során csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és az adott funkció működtetéséhez szükségesek, így többek között:

- a Követként regisztrált felhasználók adatai elérhetőek az adott felhasználó által támogatott Jó Ügy gazdája számára annak érdekében, hogy az adománygyűjtéshez kapcsolódó egyéb egyeztetéseket a Jó Ügy gazdája és a Követek egymás között közvetlenül megtehessék;

- a Felajánlásokhoz kapcsolódó adatok elérhetőek az adott felajánlás által támogatott Jó Ügy gazdája illetve a kapcsolódó Követ által, annak érdekében, hogy a beérkező adományok (Közvetített adományok) értéke meghatározható legyen, az adományok beérkezését a Jó Ügy gazdája követni tudja illetve az adományok beérkezésével kapcsolatos operatív ügyek (csekk postázása, online fizetés során fellépő esetleges technikai problémák egyeztetése, stb.) a Felhasználó és a Jó Ügy gazdája között megvalósíthatóak legyenek;

- Hírlevél küldéséhez szükséges adatok elérhetőek azon Jó Ügyek gazdái (szervezetek) számára, melyekre az adott Felhasználó feliratkozott (de amennyiben a Felhasználó a Jóügyekért.hu oldalon feliratkozási szándékát jelezte egy adott Jó Ügy hírlevelére, a továbbiakban a Szolgáltató nem felelős az adott hírlevél vonatkozásában, az arról való leiratkozást az adott Jó Ügy gazdája hajthatja végre)

5. Reklamáció, kapcsolattartás

A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban a jougyekert@civiliranytu.hu e-mail címen fogadja. A panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

6. Kártalanítás, kártérítés

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amennyiben az a Felhasználó Jóügyekért.hu használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az Szolgáltató írásban értesíti a Felhasználót az igényről, perről vagy eljárásról.

 

7. Szavatosság kizárása

Az Szolgáltató, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az Jóügyekért.hu oldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes Felhasznállók által tanúsított magatartásért.

Az Jóügyekért.hu oldalon vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

A Felhasználó beleegyezik abba, hogy az Jóügyekért.hu oldalon megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára kikötik a Gödöllői Városi Bíróság illetékességét.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Jelen dokumentum az ÁFF 2018. április 2. napjától hatályos verziója.

Civil Iránytű Alapítvány © Minden jog fenntartva!

 

 

Melléklet: Jóügyekért.hu Adatkezelési Szabályzat

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Jóügyekért.hu oldal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket illetve adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismer el.

Szolgáltató: Civil Iránytű Alapítvány (2100 Gödöllő, Alma u 57, Bírósági nyilvántartási szám: 13-01-0003217, adószám: 18726761-1-13, a továbbiakban: Szolgáltató)

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat:a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő:a Wangor Kft. (székhelye: 2100 Gödöllő, Alma u 57.);

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás:az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal:az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány:automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás:a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Jóügyekért.hu:Internetes portál, amely a jougyekert.hu és jóügyekért.hu címeken elérhető. A portál tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató;

Felhasználó:az a természetes vagy jogi személy, aki a Jóügyekért.hu oldalon regisztrál vagy regisztráció nélkül, de adatokat ad meg;

Jó Ügy:nevesített cél, melynek megvalósítása érdekében adományokat gyűjt a Jóügyekért.hu felhasználásával;

Jó Ügy gazdája:azon szervezet, amely az adott Jó Ügy megvalósítását célul tűzte ki, a Jó Ügy gazdája és a Szolgáltató között fennálló írásos megállapodás alapján.

III. A kezelt személyes adatok köre

A felhasználó döntése alapján megadható adat: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, egyéb önkéntesen megadott személyes adatok

 

IV. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a Jóügyekért.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja Jóügyekért.hu oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál találhatóak.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem köteles ellenőrizni. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

V. Az adatkezelés elvei

Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

VI. A Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Jóügyekért.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Szolgáltató, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat

A Szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Szolgáltató érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

A Jóügyekért.hu rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

VII. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni,ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Szolgáltató, mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

 

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a Szolgáltató részére  a jougyekert@civiliranytu.hu címre küldött elektronikus levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető.

A Jóügyekért,hu hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával vagy  a jougyekert@civiliranytu.hu címre küldött elektronikus levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal mondható le.

A Jóügyekért.hu oldalon kért, egyes Jó Ügyekhez kapcsolódó hírlevelekről történő leiratkozás az adott Jó Ügy gazdájánál kérhető, ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Egyes személyes adatok módosítása a Követek esetében a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással történhet.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

IX. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

X. Adattovábbítás lehetősége

A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

Amennyiben a Szolgáltató a Jóügyekért.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

A Szolgáltató az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

XI. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (e-mail-ben vagy belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

XII. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Szolgáltatótól, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az jougyekert@civiliranytu.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mailcíméről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az jougyekert@civiliranytu.hu e-mail címen.

Gödöllő, 2018. április 2.